วิธีการเล่น Sbobet

เลือกภาษาไทย กรอกข้อมูล Username และ Password

เลือกเอเชีย

เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าครั้งแรก หรือรหัสผ่านหมดอายุ
   –ใส่รหัสผ่านเดิม
   –ใส่หรัสผ่านใหม่
   –ยืนยันรหัสผ่านใหม่
   –คลิกส่งข้อมูล

กดข้าพเจ้าตกลงยอมรับในเงื่อนไขในการเข้าใจ

รายละเอียดต่างๆ โดยรอบ

อธิบายรายละเอียดของเมนูด้านซ้าย

อธิบายรายละเอียดวิธีการดูราคา

ใส่จำนวนเงินพนัน

กด OK

บอกยอดคงเหลือและสถานะ

banner-callcenter.png